Project on promoting the integration of Syrian children into the Turkish education system according to school administrators and teachers’ views

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10257919

Keywords:

PIKTES Project, Integration, Immigrant Education Policies, Syrian Children

Abstract

The Project on Promoting the Integration of Syrian Children into the Turkish Education System (PIKTES) came into force with the agreement between the Ministry of National Education and The EU Delegation to Turkey in the context of the Financial Assistance Program for Refugees in Turkey (FRIT). This study aims to evaluate the PIKTES according to the views of school administrators and teachers. The research is a qualitative study. The study group is 10 school administrators and 10 teachers working in Kayseri in the 2022-2023 academic year. Research data were collected by interview technique. According to the findings obtained from the research, except for one of the participants, they received training and seminars within the scope of PIKTES Project. Most of the participants found the PIKTES Project positive, some of them found it incomplete and some of them found it negative. While some are insufficient. While the participants stated the negative situations, they encountered in the PIKTES Project as conflicts, groupings, inadequacy in Turkish language teaching, overcrowding, and extra workload, they stated positive situations as support for schools, financial support, teacher, and administrator training. When compared to the previous period, the participants stated the negative impact of the project as conflicts, while they stated positive gains as teacher and administrator training and financial support. Participants stated they would like to improve Turkish education, social and cultural activities, and preschool education as PIKTES Project.

References

Aytaç, T. (2021). Türkiye’deki Suriyeli çocuklarin eğitim sorunlarina bir bakiş: bir meta-analiz çalişmasi [A view to the educational problems of Syrian children in Türkiye: A meta-analyse Study. National Education, Vol:50, Special Edition, 173-193] https://doi.org/10.37669/milliegitim.930387 ]

Aytaç, T. (2022). Türkiye’de göçmen, mülteci ve siğinmacilarin eğitim sorunlari. Kapsayici eğitim: göçmen mülteci ve siğinmacilarin uyum ve eğitim politikalari [Educational problems of migrants, refugees and asylum seekers in Türkiye]. Inclusive Education: Adaptation and Education Policies of Migrants, Refugees and Asylum Seekers (Editor. Tufan Aytaç ve Ali Taş). 135-154, Çanakkale: Paradigma Academy https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/8399/kapsayici-egitim-gocmen-multeci-ve-siginmacilarin-uyumu-ve-egitim-politikalari/

Baltacı, A. (2019). ). Nitel araştirma süreci: nitel bir araştirma nasil yapilir? [Qualitative research process: how is qualitative research done?] Journal of Ahi Evran University Institute for Social Sciences (AEÜSBED). 5(2) s. 368-388 https://doi.org/10.31592/aeusbed.598299

Coskun, İ. ve Emin, M. (2016) Türkiye’deki Suriyelilerin eğitiminde yol haritası fırsatlar ve zorluklar. [Road map, opportunities and challenges in the education of Syrians in Türkiye] SETA (Politics, Economy and Society Researches Foundation https://file.setav.org/Files/Pdf/20160906135243_turkiyedeki-suriyelilerin-egitiminde-yol-haritasi-pdf.pdf

Dinçer, O. (2013). Suriyeli mülteciler krizi ve türkiye sonu gelmeyen misafirlik [Syrian refugees crisis and endless visit. Foundation of International Strategic Research and Institution of Brookings (USAK) https://play.google.com/books/reader?id=8b-_AgAAQBAJ&pg=GBS.PP1&hl=tr

Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi temel eğitim politikalar [Education of Syrian children in Türkiye, basic education policies]. SETA (Politics, Economy and Society Researches Foundation) https://file.setav.org/Files/Pdf/20160309195808_turkiyedeki-suriyeli-cocuklarin-egitimi-pdf.pdf

Er, A. R., ve Bayındır, N. (2015). İlkokula Giden Mülteci Çocuklara Yönelik Sınıf Ögretmenlerinin Pedagojik Yaklaşımları [Pedagogic Approaches of Classroom Teachers towards Refugee Children Attending at Primary School. Journal of International Social and Education Sciences, 2 (4), 175-185. https://doi.org/10.20860/ijoses.08223

Esen, A., Duman, M., ve Alper, H (Ed). (2016). Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler: tespitler ve öneriler [Syrians under temporary protection in Türkiye: determinations and recommendations]. Democracy Academy Foundation (Wald)

European Union Commission (2017). Türkiye’deki mülteciler için mali yardıma ilişkin birinci yıllık raporu [First annual report on financial assistance for refugees in Türkiye]. Eurepean Union Commission https://www.eeas.europa.eu/delegations/turkey/t%C3%BCrkiyedeki-m%C3%BClteciler-i%C3%A7in-ab-mali-yard%C4%B1m-program%C4%B1_tr?s=230

İşigüzel, B. Ve Baldık, Y. (2019). Göçmen topluluklarin eğitim sistemine katilimi sürecinde uygulanan eğitim ve dil politikalarinin incelenmesi [Examination of education and language policies implemented in the participation process of refugee immigrants communities into education system] , Journal of Nevşehir Hacı Bektaşı Veli University Institute for Social Sciences, 9(2), 487-503. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/910457

Karaman, S. (2018). Eğitim Hakkının Korunması Açısından PİKTES Projesinin Değerlendirilmesi [Evaluation of PIKTES Project in terms of Protection of Education Right]. (Master Thesis) Maltepe University, Institute for Social Sciences, Istanbul: https://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12415/338

Moralı, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar [The Problems encountered in teaching Turkish as a foreign language to Syrian refugee children. Journal of International Society Research 8(15), 1426-1449. https://doi.org/10.26466/opus.443945

Özer, Y. Y., Komşuolu, A., & Ateşok, Z.Ö. (2016) Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri [Education Syrian children in Türkiye: problems and offers for soultion]. Journal of Academic Social Research 4(37), 76-110. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11696

Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli siğinmacilarinin eğitim sorunun çözümlerine yönelik izlediği politikalar [Policies followed by Türkiye towards solutions to the educational problems of Syrian refugees]. Journal of Süleyman Demirel University Faculty of Letters (31). 276-305. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/117752

Şen, F. (2019). Öğretici görüşlerine göre siğinmaci öğrencilere Türkçe öğretiminde karşilaşilan sorunlarin değerlendirilmesi: Kayseri ili örneği [Evaluation of the problems encountered in teaching Turkish to refugee students according to educators’ opinions:Kayseri Province Sample] (Master Thesis) Amasya University, Institute for Social Sciences, http://dx.doi.org/10.29228/ijla.25856

Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin eğitim sorunu ve çözüm önerileri [The problems of Syrians living in Türkiye and offers for solution]. Journal of Liberal Idea, 22(86) 127-144 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790380.

Taştan, C. ve Çelik, Z. (2017). Türkiye’de Suriyeli çocukların eğitim güçlükleri ve öneriler[ The diffuciulties and Solutions for Syrian children education in Türkiye.] Eğitim-Bir-Sen Strategic Researches Center https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz2021/Turkiye_de_Suriyeli_Cocuklarin_Egitimi.pdf

Tiryaki, E. N. ve Oğraş, İ. (2020). Türkçe dersinin Suriyeli öğrencilere öğretim sürecine ilişkin ögretmen görüşleri [Views of teachers on the teaching process of Turkish course to Syrian students], International Journal of Turkish Literature Culture Education. 9(4), 1581-1601. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1498005

Tosun, A., Yorulmaz, A., Tekin, İ. ve Yıldız, K. (2018). Mülteci öğrencilerin eğitim sorunları, eğitim ve din eğitiminden beklentileri: Eskişehir örneği [The Problems of refugee students, expectation of education and religion: Sample of Eskisehir]. Journal of Eskişehir Osmangazi Üniversity Institute of Social Sciences June, 19(1), 107-133. https://doi.org/10.17494/ogusbd.457087

Tüzün, I. (2017). Türkiye’de mülteci çocuklarin egitim hakkini ve karsilikli uyumu destekleyen yaklasimlar, politikalar ve uygulamalar. (Approaches, policies and practices supporting refugee children’s right to education and mutual harmony in Türkiye] European Liberal Forum, 2017 https://liberalforum.eu/wp-content/uploads/2021/06/publication_final.pdf

Yavuz, Ö. ve Mızrak, S. (2016) Okul çagındaki Suriyeli çocukların egitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örnegi [Education of school age children: the sample of Syrian refugees in Türkiye]. Journal of Immigration, 3(2), 175-199. https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.578

Yıldırım, A., & Şimsek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri [Qalitative research methods in Social Sciences] (9th Ed.) Seçkin.

Downloads

Published

05.12.2023

How to Cite

TAŞAY, H., & Erdem, M. (2023). Project on promoting the integration of Syrian children into the Turkish education system according to school administrators and teachers’ views. Journal of Teacher Development and Education, 1(1), 26–39. https://doi.org/10.5281/zenodo.10257919