The investigation of the relationship between school principals’ self-efficiency perceptions and conflict management styles

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10257804

Keywords:

Conflict Management, School Principal, Self-efficacy

Abstract

This study examined the relationship between school principals' conflict management styles and their self-efficacy. 343 principals of primary, secondary, and high schools in Kütahya and Uşak provincial centers and districts participated in the study. The Principal Self-Efficacy Perception Scale and the Conflict Management Styles Scale were used as data collection instruments in the study, which was designed in a correlational survey model. The construct validity of the scales was tested using exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA). As a result of the analysis, statistically significant relationships were found between instructional, administrative, and ethical dimensions of self-efficacy and integration (problem-solving), compromise, dominance, compliance, and avoidance dimensions of conflict management styles. In general, it was observed that as participants' general self-efficacy beliefs increased, they tended to move toward the problem-solving, compromise, and judgment dimensions. It was observed that principals with high self-efficacy were able to overcome the problem in the environment by using one of the conflict management styles. Therefore, a principal should not be afraid of conflict because conflict is inevitable. He/she should be able to manage the conflict process well and to do so, he/she should have high self-efficacy and use the right strategy according to the situation of the environment and people. As a result of properly managed conflict, productivity in the environment will increase and mobility will occur.

References

Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz yeterlik inançları [Music teacher candidates' self-efficacy beliefs about their profession]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 24-33. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/13718/166054 adresinden 05.06.2022 tarihinde erişilmiştir.

Akın, M. (2008). Örgütlerde çatışma [Conflict in organisations]. In M. Özdevecioğlu & H. Karadal (Eds.), Örgütsel Davranışta Seçme Konular [Selected Topics in Organisational Behaviour] (pp. 45- 62). İlke.

Aksu, A. (2003). Örgütsel çatışma yönetimi [Management of organisational conflict]. Ege Eğitim Dergisi, 2(3), 99-107.

Al-Ali, M. N. (2003). Analyzing the generic structures and the rhetorical patterns of the Qur’anic narrative parables. Al-‘Arabiyya: Journal of the American Association of Arabic, 36, 81-106. http://www.jstor.org/stable/43195710. Access Date: 05.06.2022.

Arsal, Z. (2014). Mikro öğretimin öğretmen adaylarının sınıf yönetimi tutum ve inançlarına etkisi [The effect of micro-teaching on pre-service teachers' classroom management attitudes and beliefs]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 137-150. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/161057 adresinden 05.06.2022 tarihinde erişilmiştir.

Arslantaş, Ö., & Özkan, M. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetim yaklaşımlarının incelenmesi [Examining the conflict management approaches of school principals according to the opinions of primary school teachers]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 555- 570. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/806963 Access Date: 05.06.2022.

Aslan, M., & Kalkan, H. (2018). Öğretmenlerin özyeterlik algılarının analizi [Analysing teachers' self-efficacy perceptions]. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 477-493. https://doi.org/10.29029/busbed.434926

Asunakutlu, T., & Safran, B. (2005). Kültürel farklılıklardan kaynaklanan çatışmalara yönelik bir araştırma (Marmaris turizm sektörü örneği) [A research on conflicts arising from cultural differences (The case of Marmaris tourism sector)]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 26-49. https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/5525/6.1%2520asunakutlu-safran.pdf?sequence=1&isAllowed=y Access Date: 05.07.2022.

Baltacı, A. (2019). Okul müdürü öz yeterlik algısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Adaptation of school principal self-efficacy perception scale into Turkish]. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(1), 27-40. https://doi.org/10.14230/johut731

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioural change. Psychological Review, 84(2), 191–215. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman.

Benzer, F. (2011). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öz yeterlik algılarının analizi [Analysis of self-efficacy perceptions of teachers working in primary and secondary education institutions]. Unpublished master thesis, Selçuk University.

Berkant, H. G., & Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz yeterlik inanç düzeyleri ile zekâ türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Evaluation of the relationship between pre-service primary school teachers' levels of teacher self-efficacy beliefs in science teaching and intelligence types]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 113-132. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50341 adresinden 05.06.2022 tarihinde erişilmiştir.

Bilgiç, H. S. (2011). Rehber öğretmenlerin (psikolojik danışmanların) öz yeterlilikleri [Self-efficacy of guidance teachers (psychological counsellors)]. Unpublished master thesis, Selçuk University.

Bukaiei, N. A. (2016). Social intelligence as a predictor of the feeling of happiness among students of the faculty of educational sciences and arts/UNRWA. Journal of Educational and Psychological Studies, 10(1), 201-221. https://doi.org/10.24200/jeps.vol10iss1pp201-221

Coulibaly, M., & Karsenti, T. (2013). Étude du sentiment d’auto-efficacité des enseignants du secondaire au Niger ὰ l’égard de l’ordinateur [A study of secondary school teachers' feelings of self-efficacy towards computers in Nigeria]. Mcıll Journal of Education, 48(2), 383-401. https://doi.org/10.7202/1020977ar

Çankır, B. (2017). Öz-yeterlilik ve değişime karşı direncin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi [The effect of self-efficacy and resistance to change on entrepreneurial tendency]. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 115-124. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/792844 Access Date: 05.06.2022.

De Dreu, Carsten K. W., & Van Vianen, A. E. M. (2001). Managing relationship conflict and the effectiveness of organizational teams. Journal of Organizational Behavior, 22(3), 309–328. https://doi.org/10.1002/job.71

Declue, S. (2013). Measurement of perceived conflict between members in American higher education merged library and information technology departments. Unpublished doctoral dissertation, The University of Missouri.

Demirkaya, G. (2003). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin yönetici ve öğretmenler arasında örgütsel çatışmaya neden olabilecek durumlara ilişkin algıları (Bolu il örneği) [Primary school teachers' perceptions about the situations that may cause organisational conflict between administrators and teachers (Bolu province sample)]. Unpublished master thesis, Gazi University.

Elgit, B. (2020). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf içi davranışlarının incelenmesi [Investigation of classroom teachers' self-efficacy beliefs and classroom behaviours]. Unpublished master thesis, Çukurova University.

Eren, E. (2001). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi [Organisational behaviour and management psychology]. Beta.

Ertürk, M. (1994). Organizasyonlarda çatışma, çatışma nedenleri, çatışmanın yönetimi ve Erciyes üniversitesinde bir anket uygulaması [Conflict in organisations, causes of conflict, conflict management and a survey application in Erciyes University]. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 11, 121-147. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/38183/447258 Access Date: 09/09/2023.

Gedikli, N., & Velettin B. (2005). Doğa sporları kulüplerinde örgütsel çatışmanın nedenleri ve kullanılan çatışma yönetimi stratejileri [Causes of organisational conflict and conflict management strategies used in outdoor sports clubs]. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 35-45 https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000036

Genç, N. (2005). Yönetim ve organizasyon [Management and organisation]. Seçkin.

Griggs, M. S., Rimm-Kaufman, S. E., Merritt, E. G., & Patton, C. L. (2013). The Responsive Classroom approach and fifth-grade students’ math and science anxiety and self-efficacy. School Psychology Quarterly, 28(4), 360–373. https://doi.org/10.1037/spq0000026

Johnson, D. W., & Johnson, R. (1995). Creative controversy: Intellectual challenge in the classroom. Interaction Book Company.

Karahan, Ş., & Balat, G. (2011). Özel eğitim okullarında çalışan eğitimcilerin öz-yeterlik algılarının ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi [Investigation of self-efficacy perceptions and burnout levels of educators working in special education schools]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1-14. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/114592 Access Date: 09/09/2023.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Nobel.

Karcıoğlu, F., & Alioğulları, Z. D., (2012). Çatışmanın nedenleri ve çatışma yönetim tarzları ilişkisi [The relationship between the causes of conflict and conflict management styles]. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(3), 14-28. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30271 Access Date: 09/09/2023.

Karip, E. (2010). Çatışma yönetimi [Conflict management]. Pegem.

Klassen, R. M., & Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers' self-efficacy and job satisfaction: teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of Educational Psychology, 102(3), 741–756. http://dx.doi.org/10.1037/a0019237

Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği [Business Administration]. Beta.

Konak, M. (2014). Öğretmenlerin görüşlerine göre müdürlerin etik liderlik davranışları ile çatışma yönetme stilleri arasındaki ilişki (Batman ili örneği) [The relationship between principals' ethical leadership behaviours and conflict management styles according to teachers' views (The case of Batman province)]. Unpublished master thesis, Yüzüncü Yıl University.

Köybaşı, F. (2016). Okul yöneticilerinin girişimcilik, öz-yeterlik ve örgütsel bağlılık algılarının analizi (Sivas ili örneği) [Analysis of school administrators' perceptions of entrepreneurship, self-efficacy and organisational commitment (The case of Sivas province)]. Doctoral dissertation, İnönü University.

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2013). Eğitim yönetimi [Education administration]. Nobel.

Madalina, O. (2016). Conflict management, a new challenge. Procedia Economics and Finance, 39, 807-814. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30255-6

Maddux, J. E. (1995). Self-efficacy theory: An introduction. In J. E. Maddux (Ed.), Self-Efficacy, Adaptation, and Adjustment: Theory, Research, and Application (pp. 3–33). Plenum.

Mohamed, M.B. (2015). A study of project delay in Sudan construction industry. Doctoral dissertation, Universiti Tunku Abdul Rahman.

Naing L, Winn T., & Rusli B. N. (2006). Practical issues in calculating the sample size for prevalence studies. Archives of Orofacial Sciences, 1, 9-14. https://www.researchgate.net/publication/45459002_Pratical_Issues_in_Calculating_the_Sample_Size_for_Prevalence_Studies Access Date: 09/09/2023.

Özar, M. (2013). Eğitim bilimine giriş [Introduction to the science of education]. Papatya.

Özgan, H., & Gedikoğlu, T. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin kişisel özellikleri ile çatışma yaşadıkları kişilere ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Investigating the personal characteristics of primary school teachers and their views on the people with whom they have conflicts]. Milli Eğitim Dergisi, 179, 241-252. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/179.pdf Access Date: 09/09/2023.

Özkurt, M. F., & Keçici, S. E. (2017). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilik algıları ile öğretim teknolojileri ve materyal tasarım becerileri arasındaki ilişki [The relationship between classroom teachers' self-efficacy perceptions and instructional technology and material design skills]. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 286-302. https://doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1515

Pehlivan, M. (2022). Fen bilimleri öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarının kaynakları ve sonucuna ilişkin bir çalışma [A study on the sources and results of science teachers' self-efficacy perceptions]. Unpublished master thesis, METU.

Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişki [The relationship between secondary school teachers' perceptions of organisational justice, organisational levels and organisational citizenship]. Doctoral dissertation, Kocaeli University.

Polat, S., & Metin, A., M. (2012). The relationship between the teachers’ intercultural competence levels and the strategy of solving conflicts. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1961-1968. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.411

Rahim, M. A. (2001). Managing conflict in organizations. Quorum Books Greenwood Publishing Group.

Rahim, M. A. (2002). Toward a theory of managing organizational conflict. The International Journal of Conflict Management, 13(3), 206-235. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.437684

Rahim, M. A., & Bonoma, T. V. (1979). Managing organizational conflict: A model for diagnosis and intervention. Psychological Reports, 44(3), 1323–1344. https://doi.org/10.2466/pr0.1979.44.3c.1323

Rahim, M. A., Nace, R. M., & Shapiro, D. L. (2000). Do justice perceptions influence styles of handling conflict with supervisors? What justice perceptions, precisely? The International Journal of Conflict Management, 11(1), 9-31. https://dx.doi.org/10.1108/eb022833

Rainey, H.G. (2014). Understanding and managing public organizations (5th ed.). Jossey-Bass.

Robbins, S. P. (1991). How to plan and implement a peer coaching program. Pearson Prentice Hall.

Robbins, S. P. (2005) Organizational behavior. Pearson Prentice Hall.

Sağlam, Ç. A. (2008). Okul örgütü ve yönetimi [School organisation and administration]. In H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Eds.), Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi [Turkish Education System and School Administration] (pp.69-82). Pegem.

Şahin, A., (2016). İlköğretim kurumu yöneticilerinin yönetsel ilişkilerinde kullandıkları mizaha ilişkin görüşler ile mizah iklimi, yöneticilerin mizah tarzları ve çatışma yönetimi stratejileri arasındaki ilişki [The relationship between primary school administrators' views on the humour they use in their managerial relationships and humour climate, administrators' humour styles and conflict management strategies]. Unpublished master thesis, Akdeniz University.

Şahin, B. (2019). Türkçe öğretmen adayları ve öğretmenlerin öz yeterlik algıları [Self-efficacy perceptions of Turkish pre-service teachers and teachers]. Unpublished master thesis, Kafkas University.

Şimşek, M. Ş., & Çelik, A. (2008). Çağdaş yönetim ve örgütsel başarım [Modern management and organisational success]. Eğitim Kitabevi.

Tekkanat, D. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışma yönetiminde kullandıkları iletişim tarzlarına ilişkin öğretmen algıları (Edirne ili örneği) [Teachers' perceptions about the communication styles used by primary school administrators in conflict management (The case of Edirne province)]. Unpublished master thesis, Sakarya University.

Tschannen-Moran, M., & Gareis, C. R. (2004). Principals' sense of efficacy: Assessing a promising construct. Journal of Educational Administration, 42(5), 573-585. http://dx.doi.org/10.1108/09578230410554070

Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805. http://dx.doi.org/10.1016/S0742-051X(01)00036-1

Turan, S. (2010). Sınıf yönteminin temelleri [Fundamentals of the class method]. Pegem.

Türk, O. C., (2009), Örgütsel iletişim ve yetki devrinin çalışanların rol belirsizliği üzerindeki etkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama [The effect of organisational communication and delegation of authority on employees' role ambiguity: An application in the automotive industry]. [Unpublished master thesis, Dumlupınar University].

Türkel, A. U. (2000). Toplam kalite bağlamında grup dinamiği ve çatışma yönetimi [Group dynamics and conflict management in the context of total quality]. Türkmen Kitabevi.

Üztemur, S. S. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme alanındaki kavram yanılgıları ve öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. [Investigation of social studies teachers' misconceptions and self-efficacy beliefs in measurement and evaluation]. [Unpublished master thesis, Celal Bayar University].

Vecchio, R. P. (1995). Organizational behavior. The Dryden Pres.

Wilmot, W., & Hocker, J. (2011). Interpersonal conflict. McGraw-Hill.

Yeniçeri, Ö. (2009). Örgütlerde çatışma ve yabancılaşma yönetimi [Conflict and alienation management in organisations]. IQ Kültür Sanat.

Yıldırım, A. (2005). Empati ve çatışmalar [Empathy and conflict]. Yargı.

Yılmazer, A. ve Eroğlu, C. (2010). Meslek yüksek okulları için davranış bilimleri ve örgütsel davranış [Behavioural sciences and organisational behaviour for vocational schools]. Detay Yayıncılık.

Yiğit, İ. (2015). Ortaöğretim yöneticilerinin çatışma yönetimi stilleri (Trabzon ili örneği) [Conflict management styles of secondary school administrators (Trabzon province case)]. Unpublished master thesis, Okan University.

Zararsız, N. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öz-yeterlik algılarının incelenmesi (İstanbul Sultanbeyli ilçesi örneği) [Investigation of self-efficacy perceptions of teachers working in primary schools (The case of Istanbul Sultanbeyli district)]. Unpublished master thesis, Abant İzzet Baysal University.

Zeleke, W. A., Hughes, T. L., & Drozda, N. (2020). Home–school collaboration to promote mind–body health. In C. Maykel & M. A. Bray (Eds.), Promoting Mind–Body Health in Schools: Interventions for Mental Health Professionals (pp. 11–26). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000157-002

Downloads

Published

05.12.2023

How to Cite

Mamak, G. S., & Erol, E. (2023). The investigation of the relationship between school principals’ self-efficiency perceptions and conflict management styles. Journal of Teacher Development and Education, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.5281/zenodo.10257804